خرید کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند)، کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند) با شیک رنک کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند) - خرید

کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند) - سفارش و خرید

در سرویس های افزایش جستجو گوگل و کلیک گوگل ترندینگ یا کلیک گوگل به همراه نام برند : هدف ابتدا جستجو سپس کلیک است یعنی با هر Impressions (جستجو و نمایش) کلید واژه به همراه نام برند کلید واژه های میزبان در گوگل ترند و به لیست پیشنهادات پر جستجو گوگل وارد خواهند شد علاوه بر ترند شدن در گوگل و ورود به پیشنهادات پرطرفدار گوگل SERP و با هر Total Clicks (کلیک بر روی نتایج) شاهد افزایش نرخ کلیک و افزایش CTR و در نتیجه به ارتقا جایگاه کلمات کلیدی اصلی در بلند مدت و ترند شدن کلمات کلیدی به همراه برند در Google خواهیم بود .نکات کلیدی : 1- در تمامی بسته ها بصورت پیشفرض نوع دستگاه بازدید کنندگان (دسکتاپ) و نوع آی پی بازدید کنندگان (ایرانی) می باشد .2- در بسته های پلاس با نشان (++) قابلیت انتخاب نوع IP بازدید کنندگان (ایرانی - خارجی - هر دو) را دارد. 4-در بسته های پلاس با نشان (++) قابلیت انتخاب نوع دستگاه بازدید کنندگان (موبایل - دسکتاپ - هر دو) را دارد 4- در سرویس فوق کلید واژه ها فقط با نام برند جستجو خواهند شد مانند : "خرید کلیک گوگل ترندینگ شیک رنک" یا "ترندینگ شیک رنک"143,750تومان
بسته 1,000 جستجو و 100 کلیک گوگل ترندینگ روزانه
کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند)
1,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
100 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
10,000 کل جستجو
1000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 1 عبارت کلیدی
◀ مدت 10 روزه ▶
215,625تومان
بسته++ 1,000 جستجو و 100 کلیک گوگل ترندینگ روزانه
کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند)
1,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
100 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
10,000 کل جستجو
1000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 1 عبارت کلیدی
◀ مدت 10 روزه ▶
287,500تومان
بسته 2,000 جستجو و 200 کلیک گوگل ترندینگ روزانه
کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند)
2,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
200 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
20,000 کل جستجو
2,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 2 عبارت کلیدی
◀ مدت 10 روزه ▶
431,250تومان
بسته++ 2,000 جستجو و 200 کلیک گوگل ترندینگ روزانه
کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند)
2,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
200 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
20,000 کل جستجو
2,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 2 عبارت کلیدی
◀ مدت 10 روزه ▶
431,250تومان
بسته 3,000 جستجو و 300 کلیک گوگل ترندینگ روزانه
کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند)
3,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
300 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
30,000 کل جستجو
3,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 3 عبارت کلیدی
◀ مدت 10 روزه ▶
646,875تومان
بسته++ 3,000 جستجو و 300 کلیک گوگل ترندینگ روزانه
کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند)
3,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
300 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
30,000 کل جستجو
3,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 3 عبارت کلیدی
◀ مدت 10 روزه ▶
862,500تومان
بسته 4,000 جستجو و 400 کلیک گوگل ترندینگ روزانه
کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند)
4,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
400 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
80,000 کل جستجو
8,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 4 عبارت کلیدی
◀ مدت 20 روزه ▶
1,293,750تومان
بسته++ 4,000 جستجو و 400 کلیک گوگل ترندینگ روزانه
کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند)
4,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
400 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
80,000 کل جستجو
8,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 4 عبارت کلیدی
◀ مدت 20 روزه ▶
1,940,625تومان ماهانه
بسته++ 6,000 جستجو و 600 کلیک گوگل ترندینگ روزانه
کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند)
6,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
600 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
120,000 کل جستجو
12,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 6 عبارت کلیدی
◀ مدت 20 روزه ▶
1,500,000تومان ماهانه
بسته 8,000 جستجو و 800 کلیک گوگل ترندینگ روزانه
کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند)
8,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
800 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
240,000 کل جستجو
24,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 8 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶
2,587,500تومان ماهانه
بسته++ 8,000 جستجو و 800 کلیک گوگل ترندینگ روزانه
کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند)
8,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
800 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
240,000 کل جستجو
24,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 8 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶
2,156,250تومان ماهانه
بسته 10,000 جستجو و 1000 کلیک گوگل ترندینگ روزانه
کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند)
10,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
1000 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
300,000 کل جستجو
30,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 10 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶
3,234,375تومان ماهانه
بسته++ 10,000 جستجو و 1000 کلیک گوگل ترندینگ روزانه
کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند)
10,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
1000 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
300,000 کل جستجو
30,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 10 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶
4,312,500تومان ماهانه
بسته 20,000 جستجو و 2,000 کلیک گوگل ترندینگ روزانه
کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند)
20,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
2,000 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
600,000 کل جستجو
60,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 20 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶
5,625,000تومان ماهانه
بسته++ 20,000 جستجو و 2,000 کلیک گوگل ترندینگ روزانه
کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند)
20,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
2,000 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
600,000 کل جستجو
60,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 20 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶

ویژگی و قابلیت بسته های کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند)

ظرفیت برندینگ که در ذهن مخاطب شکل گرفته و منجر به اعتمادسازی می‌شود.

اگر می‌خواهید برند شما در ذهن مخاطب ماندگار شود،کلیک گوگل ترندینگ از بهترین روش‌هایی است که می‌توانید از آن استفاده کنید.

بسته های ترندینگ بدون ریسک و مناسب عموم وب سایت ها

قابلیت نمایش گزارش در سرچ کنسول گوگل و الکسا

قابلیت جستجو بازگشتی و بازدید چند مرتبه ای از سایت

قابلیت اسکرول و کلیک تصادفی در سایت

قابلیت انتخاب دستگاه بازدید کنندگان ( موبایل یا دسکتاپ یا هر دو ) فقط در بسته های ++

قابلیت انتخاب آی پی بازدید کنندگان ( ایرانی یا خارجی یا هر دو ) فقط در بسته های ++

++ badge packages are special


راهبرد و مزایای سرویس کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند)

کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند) جدید

خرید کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند) سفارش و افزایش جستجوها و کلیک های گوگل با نام برند و ترند - میانگین CTR افزایش تا 10% - افزایش بازدید سایت و کلیک های ارگانیک - ترند عبارات با نام برند در گوگل SERP - بهبود فوق العاده جایگاه متوسط ​​- کاهش و بهبود تدریجی ایرانی و رتبه جهانی الکسا - کاهش تدریجی نرخ پرش و بهبود نرخ پرش - جستجوی گوگل فقط دسکتاپ با بازدیدکنندگان خارجی و ایرانی - کلمه کلیدی همراه با نام تجاری کلمات کلیدی میزبان در گوگل ترند می شود و وارد لیست جستجوی ترین پیشنهادات گوگل می شود. ، علاوه بر ترند شدن در گوگل و ورود به پیشنهادات محبوب گوگل Ordering and increasing Google searches and clicks with brand name and trending - Average CTR increase up to 10% - Multiplication of site traffic and organic clicks - Trending of phrases with brand name in Google SERP - Super improvement of Average position - Reduction and improvement Gradual Iranian and global Alexa rank - Gradual reduction of bounce rate and improvement of bounce rate - Google search only desktop with foreign and Iranian visitors - The keyword along with the brand name of the host's keywords will trend in Google and enter the list of Google's most searched suggestions, in addition to trending in Google and entering the popular suggestions of Google


سوالات متداول

زمان فعالسازی بسته های کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند) چقدر است؟

  • ✔️

    تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد تا در کمترین زمان ممکن کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند) را فعال و تحویل دهیم . حداکثر زمان فعال سازی سرویس با توجه به صف سفارشات فعال نشده و نحوه پرداخت: حداکثر 48 ساعت و حداقل 2 ساعت خواهد بود

نحوه اطلاع رسانی جهت تمدید سرویس کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند) چگونه است ؟

  • ✔️

    در موعد مقرر و فرا رسیدن تاریخ سررسید فاکتور تمدید برای سرویس کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند) بطور خودکار صادر می گردد و از طریق ایمیل و پیامک اطلاع رسانی می گردد .

آیا خرید کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند) را پیشنهاد می کنید ؟

  • ✔️

    بله دیر یا زود سایت شما در زمان مناسب خود پس اتمام طراحی و بهینه سازی داخلی قالب سایت به سرویس کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند) احتیاج مبرم خواهید داشت.

اطلاعات سرویس کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند)
👦 نام سرویس کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند)
💲 قیمت کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند) حداکثر قیمت تا 5,625,000تومان
💎 ویژگی های کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند) مشاهده
پشتیبانی 24 ساعته از طریق تیکت
شناسه سرویس 10
لینک سفارش https://www.chicrank.ir/cart.php?gid=10
برچسب ها خرید کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند)
کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند) شیک رنک


لوگو شیک رنک
تماس با مادرباره ماهمکاری با ماشرایط خدماتحریم خصوصیRSSبلاگ شیک رنک

سامانه شیک رنک از سال 1393 با آغاز فعالیت خود و ارائه سرویس های متنوع جهت بهبود و توسعه کسب کارهای مجازی بصورت چشمگیری در سطح وب ایران را توسعه و گسترش داده است.


درباره شیک رنک:
☜این سامانه با بالاترین سطح کیفیت سرویس ها مطابق جدید ترین الگوریتم های Google در حوزه "ارتقا و توسعه کسب کارهای مجازی" از جمله ارتقا رتبه سایت - افزایش جایگاه سایت در گوگل جهت توسعه و ارتقا آنها فعالیت دارد .
با سپردن میزبان مناسب سئو سایت خود به مجموعه با سابقه از جمله شیک رنک با بیش از 9 سال تجربه مفید در زمینه توسعه کسب کارهای مجازی به ارتقا ماهیت و جایگاه و موفقیت سایت و کسب کار خود رونق دهید .

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این سایت متعلق به سامانه شیک رنک است.