شماره تماس : 09213579797

سوالات متداول

در حالت پیشرفته و رقابتی تمامی سفارشات تبلیغات در گوگل این مجموعه در صفحه اصلی گوگل جایگاه 1 گوگل بصورت رقابتی نمایش داده میشوند در این حالت 100 درصد دائما جایگاه 1 گوگل می باشید .

برای رقابت در هر عبارت کلیدی یک نرخ توسط گوگل پیشنهاد می گردد برای اینکه عبارت کلیدی شما در بالاترین جایگاه قرار گیرد می بایست نرخ کلیک از نرخ پیشنهادی گوگل و سایر رقیبان بالاتر تنظیم نماییم .

(اصولا نرخ های پیشنهادی گوگل بصورت مزایده ای عمل می کند)

بطور مثال :

بلفرض نرخ پیشنهادی گوگل در صفحه اصلی و جایگاه 1 گوگل برای یک عبارت کلیدی پر رقابت 9 درهم باشد ما با تنظیم پیشنهاد بالاتر مثلا 10 درهم در جایگاه و لینک 1 گوگل قرار خواهیم گرفت و تا زمانی که کاربر جدیدی نرخی بالاتر از ما پیشنهاد نکرده باشد لینک 1 خواهیم بود .

بصورت پیشفرض تمامی سفارشات تبلیغات در گوگل این مجموعه در صفحات اصلی گوگل به روش بهینه نمایش داده میشوند در این حالت اینکه دائما جایگاه 1 گوگل باشید ممکن نیست .
چون یا باید نرخ کلیک که بصورت پیش فرض 0.02 درهم است به حالت پیشرفته یعنی نرخ هر کلیک به 1.00 درهم الی 10.00 درهم بسته به رقابت افزایش داده شود که برای خود مشتریان به صرفه نیست .

بطور مثال :
شما پکیج 100$ تبلیغ در گوگل به مبلغ 380 هزار تومان پول به کمپین تبلیغ می پردازید که 100 درهم شارژ پنل دارد برای لینک 1 و جایگاه 1 در گوگل مثال نرخ کلیکی را بصورت پیشرفته یا رقابتی بین 1 الی 10 درهم گذاشته باشیم.
کل ورودی که قراره است با این مقدار شارژ برای شما بیاد 100 الی 10 نفر و کلیک دریافتی هست !
به همین دلیل است تیم سئوگوگل.com تبلیغات مجموعه خود را در حالت پیش فرض به بهینه ترین و کم ترین نرخ با حداکثر بازدهی تنظیم می نمایید .
در این حالت با 380 هزار تومان حدود 2000 تا 5000 نفر به شما ورودی و کلیک ایجاد می کند !
شما اگر توجه کنید در حالت پیشرفته و رقابتی لینک اول بودن برای شما 100 نفر می آمد ولی از این 100  نفر همه تبدیل به مشتری نمی شدن ولی از 2000 تا 5000 قاعدتاً بسیار بیشتر از 100 نفر هست .